“Inwestowanie w Polsce” –
Jak osiągnąć sukces?

Polska pozostaje jedną z najatrakcyjniejszych destynacji inwestycyjnych w Europie.

Dynamiczny wzrost gospodarczy, dobrze wykształcona siła robocza, liczne możliwości inwestycyjne w “Sercu Europy” przyciągają firmy z całego świata i sprawiają, że Polska jest postrzegana jako bardzo atrakcyjna lokalizacja dla biznesu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inwestowanie w Polsce oraz jak osiągnąć sukces, proszę kliknąć poniżej aby zobaczyć nasz “Przewodnik po sukcesie”.

POBIERZ darmowy e-book “Inwestowanie w Polsce”

Inwestowanie w Polsce

Jaka jest obecna sytuacja gospodarcza w Polsce?

W ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni uzgodnili sfinansowanie 373 nowych inwestycji w Polsce, o łącznej wartości 21,8 mld USD. Tym samym Polska jako cel dla inwestycji zagranicznych znalazła się na trzecim miejscu w Europie.*

Liczba takich projektów w Europie spadła w ubiegłym roku o 6%, a ich wartość zmniejszyła się o 11% i wyniosła łącznie 214 mld USD. Jednak w Polsce liczba inwestycji wzrosła o 14%, a ich całkowita wartość o 43%. Oczywiście przed nami stoją nowe wyzwania w związku z pandemią COVID-19. Szacuje się, że spadek inwestycji w styczniu i lutym tego roku wyniósł 15%.**

Wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej Polska jest największą i najsilniejszą gospodarką, która od 1991 r. notuje nieprzerwany wzrost PKB. Według wstępnych danych, polski PKB wzrósł o 4% w porównaniu z rokiem 2018, a głównym motorem wzrostu gospodarczego w Polsce jest popyt krajowy.

Mimo że Polska nie jest członkiem strefy euro, w profesjonalny sposób wspiera przedsiębiorstwa. W 2019 r. zachęta w postaci zwolnień podatkowych dla nowych projektów inwestycyjnych przyniosła znaczący wzrost nakładów inwestycyjnych na środki trwałe. Pokazuje to, że gospodarka w Polsce nadal ma duży potencjał do rozwoju, nawet biorąc pod uwagę niepokojące oznaki zbliżającego się spowolnienia z powodu pandemii COVID-19. Prognozy są wciąż optymistyczne. Podobnie jak w przypadku kryzysu finansowego z 2008 roku, PKB Polski powinien pozostać na poziomie wyższym niż w przypadku pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Badanie przeprowadzone w 2019 r. przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu wykazało, że około 94% inwestorów zagranicznych ponownie zainwestowałoby w Polsce. Główne powody jakie wskazano to: (i) wielkość rynku, (ii) siła gospodarki oraz (iii) dostęp do wykwalifikowanego personelu i wysoka jakość zakupionych gruntów inwestycyjnych. To wszystko czyni Polskę jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem inwestowania kapitału.

* według fDi Intelligence
** według inwestycje.pl

Inwestowanie w Polsce oraz 10 powodów dla których warto

 

C

o czyni Polskę tak atrakcyjną? Atrakcyjność inwestycyjna Polski to połączenie czynników ekonomicznych i społecznych, a także licznych możliwości inwestycyjnych i pomocy publicznej. Z badań przeprowadzonych wśród inwestorów zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce, w tym z raportu PAlilZ na temat klimatu inwestycyjnego w Polsce, wynika, że to, co ich przyciąga, to centralne położenie Polski w Europie, integracja i dobra komunikacja zarówno z rynkami Unii Europejskiej, jak i Europy Wschodniej, konkurencyjne ceny towarów i materiałów, a także duży rynek wewnętrzny. Polska ma również wiele do zaoferowania w zakresie możliwości inwestycyjnych.


Prężnie rozwijająca się gospodarka

Zaludnienie

Wykwalifikowana i konkurencyjna
siła robocza

Lokalizacja w samym
centrum Europy

Koszty pracy

Polska jest największym beneficjentem
budżetu UE

Stabilność polityczna oparta
na członkostwie w UE i NATO

Duży rynek krajowy

Stale poprawiające się warunki
prowadzenia działalności gospodarczej

Polska znajduje się w czołówce krajów
w badaniu światowych perspektyw inwestycyjnych UNCTAD

Czy getsix® może opisać klimat inwestycyjny w Polsce i wskazać te sektory, które mają największy potencjał?

 

N

a szczeblu państwowym Polska zapewnia stosunkowo atrakcyjny system, oferując różnego rodzaju zachęty, a jednocześnie widoczne jest coraz większe zaangażowanie samorządów. Determinacja w przyciąganiu inwestycji zagranicznych do Polski wzrasta, co znajduje odzwierciedlenie w zmniejszaniu obciążeń administracyjnych, zwiększonej elastyczności i gotowości do współpracy. Podobnie jak w latach poprzednich, specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są atrakcyjnymi miejscami do inwestowania z uwagi na dużą liczbę ulg podatkowych dostępnych dla przedsiębiorstw działających w tych strefach. Ale według obecnych założeń, będą one istniały tylko do końca 2026 roku.

By Polska pozostała atrakcyjnym miejscem do inwestowania, w czerwcu 2018 r. ogłoszono nowy instrument wsparcia pod nazwą ‘Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji’. Dzięki niej przedsiębiorstwa mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski. Przewiduje się, że w 2020 roku liczba przedsięwzięć w Polskiej Strefie Inwestycji może wzrosnąć nawet o 10% w porównaniu z rokiem 2019.

Obecnie rynek krajowy jest już ukształtowany, a ciągły wzrost produktu krajowego brutto oraz konsumpcji sprawiły, że Polska stała się atrakcyjnym celem nie tylko dla eksporterów, ale także dla inwestycji koncentrujących się na sprzedaży na terenie kraju. Liczba niemieckich firm inwestujących w Polsce potwierdza istnienie sprzyjającego klimatu inwestycyjnego. Wciąż duże znaczenie mają relacje między Niemcami a Polską, ponieważ Niemcy w dalszym ciągu pozostają najbardziej aktywnym inwestorem w sektorze MŚP. Wśród innych kluczowych partnerów zagranicznych należy wymienić Koreę Południową, Japonię i Stany Zjednoczone.

W maju tego roku Microsoft ogłosił plan inwestycji na kwotę 1 miliarda dolarów w transformację cyfrową w Polsce. Jest to największy w historii Polski projekt inwestycyjny w branży IT, w ramach którego powstanie pierwsze w regionie data centre firmy Microsoft świadczące usługi w chmurze dla firm i instytucji rządowych. W 2019 r. natomiast ogłoszono, że w Polsce powstanie tzw. region Google Cloud – hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dla Europy Środkowo-Wschodniej. Oba projekty będą prowadzone we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) i PKO BP, największym polskim bankiem.

Polska przyciąga inwestorów zagranicznych m.in. dzięki wysokiemu poziomowi innowacyjności, bardzo dobrze wykwalifikowanym pracownikom, a także efektywności ekonomicznej. W ostatnich latach w Polsce powstało wiele firm badawczych, laboratoriów, producentów opakowań, a także firm chemicznych i biotechnologicznych. Dodatkowo wspierało to rozwój przemysłu kosmetycznego, by móc obsłużyć cały proces produkcyjny w Polsce.

Ostatni raport przygotowany przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dla potencjalnych inwestorów pod nazwą “Polska – kraj możliwości” wskazuje, że przygotowywane są projekty inwestycyjne w w sektorze motoryzacyjnym oraz elektromobilności, w branży informatycznej i transportowej.

Na przykład – jakie wyzwania stoją przed niemieckimi przedsiębiorstwami realizującymi swoje
projekty biznesowe w Polsce?

 

getsix® mając za sobą wiele lat współpracy z niemieckimi przedsiębiorcami inwestującymi w Polsce wskazuje na wciąż dość nieefektywny system wymiaru sprawiedliwości, a także skomplikowany i często zmieniający się system podatkowy.

Nasi eksperci podatkowi uważają, że przepisy mające na celu uszczelnienie polskiego systemu prawa podatkowego – choć bardzo potrzebne – są wciąż mało precyzyjne.

I tutaj właśnie z pomocą przychodzi getsix®. Pomożemy Państwu uniknąć wszelkich utrudnień i opóźnień, aby Państwa firma odniosła sukces tu, w Polsce. Grupa getsix chce być solidnym partnerem, który będzie wspierał, doradzał i zarządzał codziennymi procesami biznesowymi firm i przedsiębiorców chcących prowadzić działalność w Polsce. Współpraca z profesjonalnym partnerem jakim jest getsix®, już od 13 lat pomaga Państwu zrozumieć polskie realia i zdobyć doświadczenie na tutejszym rynku. Jako getsix® możemy być dumni z najwyższej jakości usług outsourcingowych zorientowanych na klienta.

Czy w Polsce istnieją specjalne zachęty
dla inwestorów zagranicznych?

 

Ustawodawcy w Polsce stworzyli specjalne rodzaje finansowania dla nowych projektów inwestycyjnych. Jeśli posiadają Państwo przedsiębiorstwo prowadzące działalność w Polsce, mogą Państwo korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na obszarze całej Polski, niezależnie od tego, czy firma funkcjonuje na terenie SSE.

Muszą Państwo mieć świadomość, że dla przedsiębiorstw ustalono minimalny poziom nakładów kapitałowych, które muszą zadeklarować dla nowego projektu inwestycyjnego. Wysokość tych kwot jest zróżnicowana w zależności od regionu i notowanej tam stopy bezrobocia – np. minimalne nakłady inwestycyjne dla dużych przedsiębiorstw wynoszą od 10 mln PLN do nawet 100 mln PLN.

Oprócz określenia minimalnych nakładów inwestycyjnych, przedsiębiorstwa, które chciałyby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu prowadzenia działalności na podstawie decyzji o przyznaniu wsparcia, muszą również zadeklarować spełnienie określonych kryteriów. Mają one na celu zapewnienie rzeczywistego rozwoju gospodarczego i społecznego i obejmują, dla przykładu, utrzymanie pewnego poziomu eksportu lub współpracę ze szkołami handlowymi i zawodowymi. Warto podkreślić, że wiele miast wprowadziło zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji, co w połączeniu ze zwolnieniem z podatku dochodowego stwarza bardzo korzystne warunki dla inwestorów.

Wspomniane wcześniej specjalne środki wsparcia dotyczą również innowacyjnych przedsięwzięć. Istnieje 50% ulga podatkowa na badania i rozwój w zakresie kosztów wynagrodzeń lub specjalna ulga podatkowa Innovation Box, co wskazuje na pewne priorytety polskich ustawodawców. Te zachęty inwestycyjne są dodatkowym dowodem na to, że Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem prowadzenia biznesu dla inwestorów zagranicznych.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na obszary, na które przeznaczane są największe dotacje, ze względu na to, że są to projekty realizujące aktualną politykę rozwoju Polski, np.:

  • doskonałej jakości produkty spożywcze,
  • specjalistyczne urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • transport,
  • i maszyny.

Jakie są prognozy dla Polski?

 

Prognozy MFW mówią, że w latach 2021-2023 wzrost PKB Polski będzie stopniowo spadał do poziomu 2,8%. Ale są też inne, bardziej optymistyczne prognozy ekspertów, według których Polska osiągnie wzrost PKB na poziomie 4%. Kiedy porównuje się Polskę do pozostałych państw strefy euro, to wypada ona korzystnie, gdyż oczekiwany PKB w strefie euro w 2020 roku wynosi zaledwie 1,7%.

Inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę, na tle innych członków UE, jako doskonałą lokalizację dla swoich przedsięwzięć ze względu na: wysokie kwalifikacje pracowników, dostępność dostawców i stale polepszającą się infrastrukturę. Jest bardzo prawdopodobne, że również w kolejnych lata polska gospodarka będzie charakteryzowała się stabilnym wzrostem i rosnącą konkurencyjnością na rynku światowym.

Fundusze unijne już przyczyniły się do poprawy sytuacji we wschodniej Polsce, która stała się znacznie bardziej atrakcyjna dla inwestorów. Co więcej, planowane regulacje w zakresie dotacji państwowych dodatkowo przyspieszą rozwój infrastruktury na wschodzie Polski.

Polska jest w rozkwicie!

 

Polska gospodarka jest na wyciągnięcie ręki… Ponadto, lokalizacja Polski odgrywa istotną rolę jeśli chodzi o przyciąganie inwestorów z zagranicy. Dzięki niej pojawia się tutaj wiele nowych, dobrze zaprojektowanych i wyróżniających się inwestycji budowlanych. Niemal codziennie pojawiają się informacje o nadchodzących nowych projektach. W ubiegłym roku inwestorzy zagraniczni uzgodnili sfinansowanie 373 nowych inwestycji w Polsce, o łącznej wartości 21,8 mld USD. Tym samym Polska jako cel dla inwestycji zagranicznych znalazła się na trzecim miejscu w Europie. *

Źródła wsparcia dla przedsiębiorców

 

P

olska jest beneficjentem znacznych środków unijnych, które pozwoliły jej na stworzenie szerokiego systemu wsparcia dla biznesu. Dostępne są liczne możliwości inwestycyjne i źródła pomocy publicznej, także dla inwestorów działających w “Specjalnych Strefach Ekonomicznych” (SSE).

W latach 2014-2020 Polska otrzymała 82,5 mld euro w ramach polityki wyboru UE

Fundusze te pozwalają na realizację 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych. Ponadto Polska otrzyma środki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, co pozwoli na realizację programów skierowanych do sektora rolnego i sektora rybołówstwa.

Zachęty inwestycyjne dla inwestorów

Polska Strefa Inwestycyjna – nowa dyrektywa dla biznesu

Aby lepiej sprostać oczekiwaniom biznesu, w 2018 r. Sejm RP ogłosił ustawę o nowym wsparciu inwestycyjnym. Dzięki tej regulacji prawie cała Polska stanowi obecnie jednolitą strefę inwestycyjną, w której firmy mogą korzystać z ulg podatkowych w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez okres 10, 12 lub 15 lat, po spełnieniu określonych warunków lokalizacyjnych.

Korzyści dla inwestorów

Nowe rozwiązania prawne oferują spółkom możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od inwestycji, pod warunkiem przestrzegania przez nie określonych zasad. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI) pozwala na ulgę w podatku PIT i CIT, od dochodu osiągniętego w wyniku działań objętych wydanym wyrokiem w sprawie wsparcia, które mają być przeprowadzone na określonym terytorium.

Największą korzyścią nowego programu pomocy jest nie tylko większa elastyczność w wyborze lokalizacji przez inwestora, ale również propozycja znacznie dłuższego okresu zwolnienia z podatku. Dotyczy to w szczególności inwestycji zlokalizowanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) lub regionów o największej (50%) intensywności pomocy. W tych lokalizacjach okres wyłączenia może trwać nawet do 15 lat. Decyzja o przyznaniu wsparcia podejmowana jest za pośrednictwem organu administracyjnego, dlatego też procedura nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od daty złożenia wniosku, który może być składany przez cały rok.

Szeroki katalog instrumentów wsparcia oferuje liczne zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców. Wsparcie obejmuje między innymi:

inwestycje w środki trwałe oraz tworzenie nowych miejsc pracy,

działania w zakresie badań i rozwoju,

działania związane z ochroną środowiska
(np. wsparcie dla inwestycji dot. odnawialnych źródeł energii),

szkolenia,

zakup nowych technologii.

W Polsce udało się stworzyć bardzo atrakcyjny system różnego rodzaju zachęt inwestycyjnych. Istnieją możliwości skorzystania zarówno ze zwolnień podatkowych, jak i dotacji pieniężnych na nowe inwestycje i tworzenie miejsc pracy. SSE w Polsce oferują zwolnienie z podatku dochodowego, które jest uzupełniane o nieruchomości oferowane przez władze lokalne. Dotacje finansowe dostępne są w ramach “Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020” dla inwestycji w sektorach: motoryzacyjnym, lotniczym, biotechnologicznym, spożywczym, badawczo-rozwojowym oraz nowoczesnych usług. Drugim źródłem dotacji są dotacje współfinansowane z funduszy europejskich na lata 2014-2020 – ruszyły już nabory wniosków.

getsix® – Państwa niezawodny Partner w Polsce

Jako doświadczony i silny biznesowy partner, getsix® oferuje szeroki wachlarz powiązanych ze sobą, wspierających przedsiębiorczość, profesjonalnych usług dla zagranicznych inwestorów na terenie Polski. W centralnym punkcie usług, getsix® jest kompleksowa obsługa Klienta. Nasi specjaliści zawsze służą Klientom pomocą i radą. Wsparcie ze strony getsix® pozostawia Państwu – jako Przedsiębiorcy – możliwość skupienia uwagi na najistotniejszych aspektach własnego biznesu.

Celem getsix® jest stać się silnym partnerem wspierającym firmy i przedsiębiorstwa działające w Polsce oraz zarządzać ich codziennymi procesami biznesowymi. getsix® oferuje pierwszorzędne usługi uzupełniające skierowane na klienta w wielu obszarach.

Jak getsix® może Państwu pomóc?

getsix® koncentruje się głównie na zajmowaniu się wymaganiami firm z zagranicznym kapitałem i ich właścicieli lub dyrektorów zarządzających.

Ponad 130 wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników z doskonałą znajomością języków obcych, takich jak angielski, niemiecki i francuski pracuje w wygodnie umiejscowionych i łatwo dostępnych biurach we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie, Szczecinie i Katowicach. Zaangażowani pracownicy getsix® są do dyspozycji naszych klientów, gotowi służyć pomocą. Jesteśmy również w stanie odwiedzić naszych potencjalnych klientów w celu szczegółowego omówienia ich oczekiwań. Tym samym na podstawie zebranych informacji, przygotowujemy odpowiednio dostosowaną ofertę.

Skorzystajcie Państwo z naszego doświadczenia, aby zmaksymalizować sukces swojej firmy!

Chcą Państwo zarejestrować spółkę w Polsce?

getsix Group oferuje jedną z najlepszych i najbardziej profesjonalnych usług rejestracji spółek w Polsce. Zapewniamy, że nasi klienci otrzymują wszelkie szczegóły związane z zakładaniem podmiotów gospodarczych w oparciu o polskie prawo. Ta kompleksowa usługa, którą czujemy się bardzo unikalna na rynku, ponieważ pozwalamy klientowi wybrać poziom obsługi, w zależności od jego rzeczywistych potrzeb i budżetu. getsix Group przywiązuje bardzo dużą wagę do każdego szczegółu, na każdym etapie polskiego procesu “rejestracji spółek”.

Dlaczego nie zapoznać się z pakietami, które oferujemy? W takim razie łatwo jest nam spełnić Państwa wymagania, szybko i profesjonalnie.

Uwaga: Możemy również zorganizować proces rejestracji firmy w taki sposób, aby klient nie musiał przyjeżdżać do Polski.

Polskie prawo oferuje wiele form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej. Najodpowiedniejsze rozwiązania służące jako narzędzie biznesowe dla inwestorów i firm:

  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Sp. z o.o.
  • Spółka akcyjna – S. A.
  • Spółka Jawna – Sp. J.
  • Spółka Komandytowa – Sp. K.
  • Spółka Komandytowo-Akcyjna – S.K.A.

Oferujemy także Usługi biurowe i administracyjne we wszystkich naszych biurach w całej Polsce.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy, prosimy o kontakt z nami w każdej chwili. Z radością pomożemy Państwu prawidłowo i korzystnie zarejestrować swój biznes w Polsce. getsix Group pomoże uczynić ten proces prostym i bezstresowym, jednocześnie zapewniając profesjonalną i przyjazną obsługę przy zakładaniu firmy w Polsce.

Usługi biznesowe Usługi biznesowe

Odpowiadając na wielokrotną prośbę naszych klientów, poza klasycznymi usługami prowadzenia księgowości i spraw kadrowych oferujemy także inne usługi handlowe. Czytaj więcej »

Doradztwo Doradztwo

Wspieramy Państwa nie tylko świadczeniem usług księgowych, ale pragniemy również przyczyniać się do rozwoju Państwa przedsiębiorstwa dzięki doświadczeniu w usługach doradczych. Czytaj więcej »

Księgowość Księgowość

Współpracujemy w oparciu o regularne i stałe opłaty comiesięczne. Oznacza to, że każdego miesiąca wiedzą Państwo dokładnie, ile będzie Państwa kosztować prowadzenie księgowości. Czytaj więcej »

PłacePłace

Stale zmieniające się przepisy prawne i rozporządzenia kodeksu pracy oraz prawa podatkowego sprawiają, że wyliczanie wynagrodzeń jest często bardzo czasochłonne. Czytaj więcej »

Sprzedaż IT Sprzedaż IT

Naszym celem jest wspieranie Państwa szeroką gamą najnowocześniejszych usług IT – od samego konceptu, poprzez proces planowania, aż do ostatecznego wdrożenia. Czytaj więcej »

Usługi ITUsługi IT

Nasz profesjonalny personel doradzi Państwu w wyborze najbardziej odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Czytaj więcej »

Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkowe

Właściwa, sprawna obsługa podatkowa i doradztwo, jak również optymalizacja Państwa obciążeń podatkowych, pozostają fundamentem naszych usług. Czytaj więcej »

Doradztwo prawneDoradztwo prawne

Aby Państwa firma działała sprawnie już od samego początku, kluczowe jest wnikliwe doradztwo prawne. Czytaj więcej »

Pobierz nasz DARMOWY e-Book

 

Wypełnij poniższy formularz, a otrzymasz DARMOWY e-Book “Inwestowanie w Polsce w roku 2020”.